စက်ရုံခရီးစဉ်

ပြပွဲ

img (၂)
img (1)
img (၃)
img (၄)
img (5)

စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်း။

img (၇)
img (8)
img (၆)
img (၉)
img (10)
img (12)
img (၁၁)

စက်ရုံ

img (၁၃)
img (14)
img (15)